Presedinte si Vicepresedinti

GUVERNUL ROMANIEI
Cu normă întreagă Zi plină
București
Procesul de selectie a presedintelui si celor doi vicepresedinti ai AMEPIP este prevazut in Capitolul IV din cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 617/2023 si se desfasoara cu respectarea principiului selecA-iei deschise, al competenA-ei profesionale, al egalitatii de tratament, al transparenA-ei si al nediscriminarii.Procesul de selecA-ie a candidaA-ilor pentru funcA-ia de presedinte, respectiv de vicepresedinte al AMEPIP se desfasoara in doua etape:

a)evaluarea dosarelor de candidatura;

b)interviul.

Perioada de depunere a dosarelor de candidatura este de 30 de zile de la data publicarii anuntului privind organizarea procesului de selectie a candidatilor.

Dosarele candidatilor se depun la Registratura Secretariatului General al Guvernului, situata in Piata Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucuresti, intrarea C, si prin email la adresa [email protected].Termenul de desfasurare a etapei de evaluare a dosarelor de candidatura este de 5 zile lucratoare de la implinirea termenului pentru depunerea dosarelor, iar etapa interviului are loc in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii listei candidaA-ilor declaraA-i admisi.Dosarul de inscriere a candidaA-ilor pentru funcA-ia de presedinte, respectiv pentru cea de vicepresedinte al AMEPIP trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:

aEUR-cererea de inscriere, personalizata pentru functia de presedinte sau pentru cea de vicepresedinte al AMEPIP;

aEUR-copia actului de identitate;

aEUR-copii ale diplomelor de studii, documente care sa ateste competentele in ceea priveste cunoasterea unei limbi de circulaA-ie internaA-ionala;

aEUR-curriculum vitae tehnoredactat si semnat, cu mentionarea functiei pentru care candideaza;

aEUR-scrisoare de intenA-ie;

aEUR-cel puA-in o scrisoare de recomandare de la angajatori anteriori;

aEUR-extras Revisal/copie dupa carnetul de munca/copie dupa contracte de mandat/copie dupa adeverinA-e care atesta experienA-a profesionala;

aEUR-documente/adeverinA-a din care sa rezulte experienA-a in administrarea sau managementul unor societaA-i din sectorul public si privat;

aEUR-cazier judiciar;

aEUR-cazier fiscal;

aEUR-adeverinA-a medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;

aEUR-formular - declaratie publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului.Persoana care candideaza pentru a ocupa funcA-ia de presedinte sau pentru cea de vicepresedinte al AMEPIP trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele condiA-ii generale:

aEUR-sa deA-ina cetaA-enia romana;

aEUR-sa cunoasca limba romana si o limba de circulaA-ie internaA-ionala, scris si vorbit;

aEUR-sa aiba capacitate deplina de exerciA-iu;

aEUR-sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare pentru exercitarea funcA-iei, atestata pe baza de examen medical, conform dispoziA-iilor Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanataA-ii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

aEUR-sa nu fi suferit condamnari penale, cu excepA-ia situaA-iei in care a intervenit reabilitarea;

aEUR-sa nu se afle in perioada de interdicA-ie de trei ani de a ocupa funcA-ii sau demnitaA-i publice, prevazuta la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcA-iilor si demnitaA-ilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiinA-area, organizarea si funcA-ionarea AgenA-iei NaA-ionale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

aEUR-sa nu fi fost lucrator sau colaborator al SecuritaA-ii, in sensul dispoziA-iilor art. 2 lit. a) si b) din OrdonanA-a de urgenA-a a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea SecuritaA-ii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

aEUR-sa nu fi fost condamnat(a) pentru savarsirea unei infracA-iuni contra umanitaA-ii, contra statului sau contra autoritaA-ii, infracA-iuni de corupA-ie sau de serviciu, infracA-iuni care impiedica infaptuirea justiA-iei, infracA-iuni de fals ori a unei infracA-iuni savarsite cu intenA-ie care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcA-iei publice, cu excepA-ia situaA-iei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

aEUR-sa nu ii fi fost interzis dreptul de a ocupa o funcA-ie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in condiA-iile legii;

aEUR-sa nu fi fost destituita dintr-o funcA-ie publica sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare imputabile ei in ultimii 3 ani.Persoana care candideaza pentru a ocupa funcA-ia de presedinte sau pe cea de vicepresedinte al AMEPIP trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele condiA-ii de pregatire si experienA-a profesionala:aEUR-sa fie absolvent cu diploma de studii universitare, finalizate cu diploma de licenA-a in domeniul juridic, economic, al administraA-iei publice, managementului sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art.

57 alin. (2) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023, cu modificarile ulterioare;

aEUR-sa indeplineasca condiA-iile de vechime de cel puA-in 10 ani de experienA-a profesionala in domeniul economic sau financiar, management sau juridic, dintre care cel puA-in 7 ani in funcA-ii de conducere executiva in societaA-i cu capital privat, in intreprinderi publice sau in funcA-ii de conducere in administraA-ia publica, perioada in care a exercitat atribuA-ii de conducere sau supraveghere asupra unor intreprinderi publice.

CRITERII DE SELECTIE

AMEPIP - CRITERII DE ELIGIBILITATE DOSARE CANDIDATI PENTRU FUNCTIILE DE PRESEDINTE SI VICEPRESEDINTEConditii eliminatorii

Sa deA-ina cetaA-enia romana;

Fara inscrisuri in cazierul fiscal si judiciar;

Sa nu fi suferit condamnari penale, cu excepA-ia situaA-iei in care a intervenit reabilitarea;

Sa nu se afle in perioada de interdicA-ie de trei ani de a ocupa funcA-ii sau demnitaA-i publice, prevazuta la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcA-iilor si demnitaA-ilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiinA-area, organizarea si funcA-ionarea AgenA-iei NaA-ionale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sa nu fi fost lucrator sau colaborator al SecuritaA-ii, in sensul dispoziA-iilor art. 2 lit. a) si b) din OrdonanA-a de urgenA-a a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea SecuritaA-ii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare pentru exercitarea funcA-iei, atestata pe baza de examen medical, conform dispoziA-iilor Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanataA-ii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Studii Absolvent cu diploma de studii universitare, finalizate cu diploma de licenA-a in domeniul juridic, economic, al administraA-iei publice, managementului sau cu diploma echivalenta conform prevederilor Legii invatamantului superior nr. 199/2023

Vechime AZndeplineste condiA-iile de vechime de cel puA-in 10 ani de experienA-a profesionala in domeniul economic sau financiar, management sau juridic, dintre care cel puA-in 7 ani in funcA-ii de conducere executiva in societaA-i cu capital privat, in intreprinderi publice sau in funcA-ii de conducere in administraA-ia publica, perioada in care a exercitat atribuA-ii de conducere sau supraveghere asupra unor intreprinderi publice.

Capacitate de exercitiu Sa aiba capacitate deplina de exerciA-iu;

Competente lingvistice Sa cunoasca limba romana si o limba de circulaA-ie internaA-ionala, scris si vorbit;

Cunosterea rolului si responsabililtatilor autoritatilor publice tutelare si a altor parti interesate implicate in implementarea politicii de proprietate a Statului in calitate de proprietar al intreprinderilor publice, cunoasterea trasaturilor pietei si a modalitatilor de finantare a intreprinderilor si serviciilor publice din Romania. Cunoasterea PNRR aEUR- Componenta 14 Buna guvernare aEUR- R9 Imbunatatirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernantei corporative in cadrul intreprinderilor publice;

Competente in conducerea unor intreprinderi publice sau private;

Viziune si planificare strategica;

Cunoastere si experienta in aplicarea practica a reglementarilor si procedurilor conexe functiei aEUR- cunostinte despre elaborarea de reglementari specifice pentru organizarea si functionarea propriei entitati precum si pentru indrumarea intreprinderilor publice;

Competenta manageriala;

Legislatie aplicabila domeniului utilitatilor si serviciilor publice;

Cunoasterea reglementarilor, principiilor, conceptelor si normelor de bune practici din domeniul guvernantei corporative, cunoasterea rolului Consiliului si a rolului Directorilor intreprinderii publice, cunoasterea liniilor directoare ale OCDE precum si a principiilor de guvernanta corporativa descrise in Ghidurile acestei organizatii aEUR- recunoscuta ca expert international in guvernanta corporativa;

Monitorizarea performantei, a obiectivelor si a indicatori cheie de performanta aplicabili intreprinderilor publice. Cunostinte despre activitatea de control specifica intreprinderilor publice si o buna conduita in constatarea neregulilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;

Experienta in negocieri, dialog social, comunicare institutionala si interpersonala;

Cunoasterea limbii romane si cel putin a unei limbi de circulatie internationala;

Abilitati de relationare si relatii interpersonale;

Experienta de lucru in cadrul sau in colaborare cu organizatii internationale;

Capacitatea de a lucra in mod cooperant si flexibil in cadrul unei echipe;

Capacitatea de a comunica in situatii sociale diferite, constructiv si cu tact (a tolera alte puncte de vedere, a constientiza responsabilitatea individuala si colectiva) precum si de a lua decizii in conditii de stres;

Capacitatea de a crea incredere, empatie si de aaEUR-i inspira pe altii;

Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora;

Capacitate de analiza si sinteza.

Cum se aplică

Pentru a aplica pentru acest loc de muncă, trebuie să autorizați pe site-ul nostru. Dacă nu aveți încă un cont, vă rugăm să înregistrați-vă.

Postează un CV

Locuri de muncă similare

La Sephora, "frumusețe" rimează cu "creativitate": descoperim întotdeauna cu cele mai noi branduri și cele mai actuale tendințe pentru a oferi clienților noștri o selecție uimitoare de frumusețe. La Sephora, "a învăța" rimează cu "a te distra": încurajăm curiozitatea, inovația...
București
Kellogg Company
Cu normă întreagă Zi plină
Looking for a vibrant workplace with an emphasis on teamwork and collaboration? If so, you’ve come to the right place! As a Regional Finance Category FP&A Business Partner in Bucharest, you’ll partner with the Finance Business Partners and wider FP&A...
București
Key Account Manager – Rare Diseases Location: Cluj-Napoca, Romania About AstraZeneca You are invited to join a place built on innovation and creativity, where different views and perspectives are welcomed and valued! An environment that champions inclusion, and teams that...
București